+3892 3099373

Продажба

Станбена зграда: Багдатска 14

Локација:Багдатска 14 Скопје
Рок на изведба:
Број на станови:
Број на деловни простории: