Завршени проекти

Станбена зграда: Франклин Рузвелт бр.44

Локација:ул.Франклин Рузвелт 44б, Скопје
Изведен објект:2015
Број на станови:10 стана, А енергетска класа

Станбена зграда: Дебарца бр.37

Локација:ул: Дебарца бр.37, Скопје
Изведен објект:2014
Број на станови:13 стана и 2 локала

Станбена зграда: Славејко Арсов бр.54

Локација:ул.Славејко Арсов бр.54, Скопје
Изведен објект:2012
Број на станови:11 стана

Станбена зграда: Коле Неделковски бр.32

Локација:ул.Коле Неделковски бр.32, Скопје
Изведен објект:2010
Број на станови:10 стана