Завршени проекти

Станбена зграда: Славејко Арсов бр.54

Локација:ул.Славејко Арсов бр.54, Скопје
Изведен објект:2012
Број на станови:11 стана

Станбена зграда: Коле Неделковски бр.32

Локација:ул.Коле Неделковски бр.32, Скопје
Изведен објект:2010
Број на станови:10 стана

Станбена зграда: Апостол Гусларот бр.6

Локација:ул.Апостол Гусларот бр.6, Скопје
Изведен објект:2009
Број на станови:10 стана и 3 локала

Станбена зграда: Елисие Поповски Марко бр.55б

Локација:ул.Елисие Поповски Марко бр.55б, Скопје
Изведен објект:2009
Број на станови:9 стана